Ολοκληρώθηκε η 1η Ημερίδα του ΕΚΙ

«Οι Δράσεις του ΕΚΙ στην ενεργειακή μετάβαση»

Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο στα ελληνικά

Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων

Αναπαραγωγή Βίντεο

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) ιδρύουν το Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων, την πρώτη εταιρεία-τεχνοβλαστό ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων στην Ελλάδα για την υποστήριξη και την προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της τεχνικής επάρκειας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Ενέργειας αλλά και της βιωσιμότητας – βασικούς πυλώνες της Ελληνικής οικονομίας.

c

Ιδρυτική Δήλωση:

Ενεργειακό Κέντρο
Ικανοτήτων (ΕΚΙ)

Το Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων δημιουργήθηκε ως εταιρεία τεχνοβλαστός με σκοπό την αξιοποίηση σχετικών ερευνητικών αποτελεσμάτων και τεχνογνωσίας που παρήχθησαν από Πανεπιστήμια ή άλλους Δημόσιους Οργανισμούς Παραγωγής Γνώσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποτελεί μια σύμπραξη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η οποία έχει ως στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικευμένων υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας στην περιοχή της Ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Αποστολή

Προτεραιότητες

Ο πρωταρχικός σκοπός του Ενεργειακού Κέντρου Ικανοτήτων είναι η προώθηση της καινοτομίας στην εγχώρια επιχειρηματικότητα, η ανταλλαγή εξειδικευμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας, η ανάπτυξη της δικτύωσης και της συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς με έμφαση στα ακόλουθα θέματα:

01

Κεντρική Παραγωγή Ενέργειας στη Μεταλιγνιτική Εποχή

02

Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

03

Αποκεντρωμένη παραγωγή και εξοικονόμηση

04

Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας

05

Έξυπνες Πόλεις και κοινότητες, Βιώσιμη ανάπτυξη, Περιβάλλον

06

Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής Ενέργειας

Δράσεις

Δραστηριότητες

Οι κύριες δραστηριότητες του Ενεργειακού Κέντρου Ικανοτήτων θα αφορούν :

Στην από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, τη δημιουργία δικτύων, τη διάδοση πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών/φορέων του Κέντρου Ικανοτήτων.

Στην ενθάρρυνση της μεταφοράς τεχνολογικών λύσεων και καινοτομιών

σε διαδικασίες παραγωγής ή/και για την παραγωγή/προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών που προκύπτουν από την ανάπτυξη, υιοθέτηση και διάδοση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους.

Στην κατάρτιση στελεχών

επιχειρήσεων για την απόκτηση σχετικών δεξιοτήτων.

Στην υλοποίηση

καινοτόμων έργων έρευνας και ανάπτυξης υπηρεσιών/προϊόντων, ενέργειες για την προώθηση της καινοτομίας στην εγχώρια επιχειρηματικότητα, την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, τη μεταφορά τεχνολογικών λύσεων και καινοτομιών σε διαδικασίες παραγωγής, την υλοποίηση καινοτόμων έργων έρευνας και την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.

m

Ειδικότερα, για τον τομέα των επιχειρήσεων

Με όραμα τον τεχνολογικό
και ψηφιακό μετασχηματισμό τους

Το Ενεργειακό Κέντρο θα θέσει προτεραιότητες που αφορούν στην ενθάρρυνση της μεταφοράς των τεχνολογικών λύσεων και καινοτομιών σε διαδικασίες παραγωγής, τον προσανατολισμό των επιχειρήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, την αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων, την ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και την περαιτέρω δικτύωσή τους.

Επιπλέον, σημαντικός στόχος είναι και η κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων για την απόκτηση δεξιοτήτων στον κλάδο της βιομηχανίας με έμφαση στη βιομηχανία 4.0.

Είπαν

Δηλώσεις

Η ίδρυση και σύσταση του Ενεργειακού Κέντρου Ικανοτήτων εγκρίθηκε πρόσφατα από τη ΓΓΕΚ στο πλαίσιο της δράσης ‘Κέντρα Ικανοτήτων’ (ΚΙ) με στόχο την ενίσχυση ολοκληρωμένων σχεδίων για τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Ικανοτήτων στη χώρα. Η προκήρυξη συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

Κανένας άλλος τομέας δεν είναι τόσο θεμελιώδης για την ανάπτυξη της χώρας και τόσο στενά συνδεδεμένος με την ευημερία των πολιτών και τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής όσο η ενέργεια ειδικά σε συνδυασμό και με το περιβάλλον. Τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά κέντρα αποτελούν σήμερα τους βασικούς φορείς διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας στη χώρα. Ωστόσο, πέρα από την προαγωγή της επιστήμης και της αριστείας, στόχος μας στο πεδίο της ενέργειας οφείλει να είναι η εκμετάλλευση των διατιθέμενων ενεργειακών πόρων κατά βέλτιστο τρόπο, η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας και η έμπρακτη προσφορά της στην εθνική βιώσιμη ανάπτυξη και οικονομία

Κοινό ανακοινωθέν:
Πρύτανη ΕΜΠ Καθ. Ανδρέα Γ. Μπουντουβή
Διευθυντή ΕΠΙΣΕΥ Καθ. Ιωάννη Βασιλείου
Αντιπρύτανη (ΕΜΠ) Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και Συντονιστή του Ερευνητικού Κέντρου Ικανοτήτων Καθ. Ιωάννη Κ. Χατζηγεωργίου.

c

Το Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων

Έρχεται
να εμβαθύνει τη διασύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με την επιχειρηματικότητα

και να απαντήσει σε μια ουσιαστική ανάγκη για υλοποίηση σημαντικών έργων και επενδύσεων σε ερευνητικές υποδομές μεγάλης κλίμακας με γνώμονα ένα ενεργειακό και περιβαλλοντικό προγραμματισμό που μπορεί να κοιτάξει μακριά, να δημιουργήσει νέες προοπτικές ανάπτυξης και να απαντήσει αποτελεσματικά στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας.

οι μέτοχοι - εταίροι μας

Γνωρίστε τους μετόχους - εταίρους μας

Συντονιστικό ρόλο για τη δημιουργία του Ενεργειακού Κέντρου Ικανοτήτων αναλαμβάνει εκ μέρους των συνεργαζόμενων φορέων το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) /Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).

Στο Ενεργειακό Κέντρο συμμετέχουν επιπλέον 12 φορείς, σημαντικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, ερευνητικοί φορείς καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς ενέργειας, περιβάλλοντος και οικονομίας, αναλυτικά:

m

Αιτήματα

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας στείλετε email στο:

info@ecc-pcc.gr

Ενεργές Ανακοινώσεις, Νέα και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις

* Ορισμένες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες μόνο στην ελληνική γλώσσα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Μνημόνιο συνεργασίας ΕΚΙ – ΕΕΒΨ

Πολυεπίπεδη στρατηγική συνεργασία ξεκινούν Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους και Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων (ΕΚΙ) βάσει Μνημονίου (MOU) που υπέγραψαν.
Read More →

‘Εγραψαν για το ΕΚΙ: Το ταξίδι εξωστρέφειας από την έρευνα του ΕΜΠ

Το νέο τοπίο στο ΕΜΠ ως προς τη σύνδεση έρευνας-καινοτομίας-επιχειρηματικότητας διαμορφώνεται από τις ισχυρές δημιουργικές δυνάμεις, ειδικά των νέων ερευνητών του Ιδρύματος
Read More →

‘Εγραψαν για το ΕΚΙ: Βαδίζοντας προς την πράσινη ναυτιλία

Άρθρο του Ιωάννη Κ. Χατζηγεωργίου, καθηγητή της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, Aντιπρύτανη Ερευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ΕΜΠ στο ένθετο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ της ΕφΣυν (Φύλλο
Read More →

‘Εγραψαν για το ΕΚΙ: Πολυτεχνείο: Οι 11 καινοτόμες εταιρείες τεχνοβλαστοί και τα επιτεύγματά τους

Πολυτεχνείο: Οι 11 καινοτόμες εταιρείες τεχνοβλαστοί και τα επιτεύγματά τους
Read More →

‘Εγραψαν για το ΕΚΙ: Η ελληνική βιωσιμότητα χρειάζεται καινοτομία

Το ΕΚΙ σχεδιάζει να αναπτυχθεί σε αρμονία με τους εγκαθιδρυμένους φορείς έρευνας, καινοτομίας και εμπορικής εκμετάλλευσης της επιστήμης και της τεχνολογίας στον χώρο της ενέργειας
Read More →

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΙ: Ημερίδα 10ης Μαρτίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΙ: Με αξιόλογη συμμετοχή από εκπροσώπους του επιχειρηματικού, του τραπεζικού, του ακαδημαϊκού και ερευνητικού κόσμου ολοκληρώθηκε η πρώτη Ημερίδα Ενημέρωσης του Ενεργειακού Κέντρου
Read More →

‘Εγραψαν για το ΕΚΙ: 10 Μαρτίου: Με Μεγάλη Επιτυχία Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα Ενημέρωσης που Διοργάνωσε το Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων

'Εγραψαν για το ΕΚΙ: 10 Μαρτίου: Με Μεγάλη Επιτυχία Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα Ενημέρωσης που Διοργάνωσε το Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ)
Read More →

‘Εγραψαν για το ΕΚΙ: Με αξιόλογη συμμετοχή η Ημερίδα του Ενεργειακού Κέντρου Ικανοτήτων για την ενεργειακή μετάβαση

'Εγραψαν για το Ε.Κ.Ι.: Με αξιόλογη συμμετοχή η Ημερίδα του Ενεργειακού Κέντρου Ικανοτήτων για την ενεργειακή μετάβαση (capital.gr)
Read More →

‘Εγραψαν για το ΕΚΙ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ | Με αξιόλογη συμμετοχή η Ημερίδα του Ενεργειακού Κέντρου Ικανοτήτων για την ενεργειακή μετάβαση

'Εγραψαν για το Ε.Κ.Ι.: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ | Με αξιόλογη συμμετοχή η Ημερίδα του Ενεργειακού Κέντρου Ικανοτήτων για την ενεργειακή μετάβαση (energymag.gr)
Read More →

‘Εγραψαν για το ΕΚΙ: Με αξιόλογη συμμετοχή από εκπροσώπους του επιχειρηματικού, του τραπεζικού, του ακαδημαϊκού και ερευνητικού κόσμου ολοκληρώθηκε η πρώτη Ημερίδα Ενημέρωσης του Ενεργειακού Κέντρου Ικανοτήτων

'Εγραψαν για το Ε.Κ.Ι.: Με αξιόλογη συμμετοχή από εκπροσώπους του επιχειρηματικού, του τραπεζικού, του ακαδημαϊκού και ερευνητικού κόσμου ολοκληρώθηκε η πρώτη Ημερίδα Ενημέρωσης του Ενεργειακού
Read More →

‘Εγραψαν για το ΕΚΙ: Από τα εργαστήρια του ΕΜΠ κατευθείαν στην αγορά

'Εγραψαν για το Ε.Κ.Ι.: Από τα εργαστήρια του ΕΜΠ κατευθείαν στην αγορά (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ONLINE)
Read More →

‘Εγραψαν για το ΕΚΙ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ: ΟΤΑΝ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

'Εγραψαν για το Ε.Κ.Ι.: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ: ΟΤΑΝ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Περιοδικό CONSTRUCTION - Τεύχος Δεκεμβρίου 2022)
Read More →

LinkedIn News Feed

* Ορισμένες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες μόνο στην ελληνική γλώσσα